Algemene voorwaarden

Brand New Nails

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Brand New Nails

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Brand New Nails en een cliënt waarop Brand New Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio
Brand New Nails zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
Een afspraak die in de nagelstudio, telefonisch of per sms/watsapp is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd. De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Brand New Nails middels bekend telefoonnummer zoals genoemd op de website www.brandnewnails.nl

Afspraken mogen alleen per watsapp/sms geannuleerd en/of verzet worden, of in de salon.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de nagelstudio het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt of is vergeten mag de nagelstudio de afspraak verzetten naar een andere dag/tijd en het gehele honorarium van de afgesproken behandeling aan de client berekenen. Dit uit respect voor de klant die na u komt. Betaling hiervoor mag contant of per betaalverzoek worden voldaan.

Afspraken moeten bijgehouden worden op het afspraken kaartje van de salon, dit ter overzicht in de agenda voor werkenden in de salon. Uw afspraken kaartje is belangrijk ivm het aantonen van de gemaakte afspraak, bij misverstanden en meer. Houd u deze dus goed bij want wij kunnen niet uitgaan van uw eigen notities.
Wanneer client meerdere afspraken maakt is client verantwoordelijk voor het juist laten verlopen van gemaakte afspraken en optijd doorgeven omtrent wijzigingen in eigen agenda aan de salon.

Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de nagelstudio komt, mag Brand New Nails de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen, dit geldt ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Brand New Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Brand New Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op website www.brandnewnails.nl. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Brand New Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelstudio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang Brand New Nails de behandeling aanbiedt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit is mogelijk contant te betalen en via betaalverzoek.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Brand New Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de nagelstudio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Brand New Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nagelstudio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding
Brand New Nails en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die Brand New Nails of cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Brand New Nails en/of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Brand New Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brand New Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Brand New Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelstudio.

9. Garantie
Brand New Nails geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op een behandeling.
Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de kunstnagels heeft laten zetten/onderhouden door een andere nagelstudio.
• De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
• De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken / afgetrokken.
• De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, bij de eerste behandeling bij Brand New Nails, niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt jonger dan 18 jaar is of nagels bijt, nagels plaatsen geschiedt op eigen risico.

• De cliënt te lange kunstnagels heeft (correcte verhouding is 1/3 tip/vrije rand, 2/3 nagelbed)

- De Client niet redelijkerwijs de salon op de hoogte heeft gebracht van allergie, lichamelijke conditie/zwangerschap, medicijn gebruik

10. Beschadiging & diefstal
Brand New Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Brand New Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Brand New Nails. Brand New Nails moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Brand New Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Brand New Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nail-art
Indien Brand New Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail-art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art motieven berust bij Brand New Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail-art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Brand New Nails. Brand New Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de nagelstudio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Brand New Nails het recht de cliënt de toegang tot de nagelstudio te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Roken
In de nagelstudio wordt niet gerookt.

15. Nagelstudio
In de nagelstudio is ruimte voor maximaal 2 cliënten. Kinderen onder de 12 jaar worden i.v.m. veiligheid niet in de nagelstudio toegelaten.

16. Recht
Op elke overeenkomst tussen Brand New Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

17. Leeftijd
De minimale leeftijd die Brand New Nails hanteert voor nagelbehandelingen is 16 jaar, u heeft geen garantie op de nagels.